วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

หลักสูตรท้องถ่ิน การประดิษฐ์ดอกไม้สวยด้วยสีเคมี Crista Dip


หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง คู่มือการประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยสีเคมี เล่มนี้ ข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูนำไปสอนภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี สอดคล้องตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กำหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่ในการจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ในเอกสารเล่มนี้ประกอบด้วย คำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียน มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง ซึ่งจัดทำเป็นภาคเรียน สามารถปรับกิจกรรมได้ตามโอกาส เพื่อ ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ด้านกระบวนการคิด กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ การแก้ปัญหา ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจ และการ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีคุณธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้สวยด้วยสีเคมี นี้ จะเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้แก่คณะครูที่ร่วมกันพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญได้เป็นอย่างดี หากนำไปใช้แล้วพบว่ามีข้อบกพร่องประการใด โปรดแจ้งให้ ผู้จัดทำได้มีโอกาสน้อมรับมาเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไปด้วย ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองราชบุรี ที่ให้การสนับสนุน และ ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำสาระของหลักสูตรเล่มนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี หวังว่าผู้เรียนจักได้ประโยชน์สูงสุดจากการตั้งใจจริงในการทำงานของคณะครูตลอดไป

1 ความคิดเห็น: